Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012Ἐχθές στήν Μ. Βροντισίου ἔβλεπα τήν τοιχογραφία (14ος) τοῦ δαμονιζομένου τῶν Γαδαρηνῶν, χωρίς νά ξέρω ὅτι σήμερο εἶναι ἡ Κυρική τῆς παραβολῆς.Δόξα σοι ὁ Θεός.

Παρήγγειλε γάρ τῶ πνευματι τῶ ἀκαθάρτω ἐξελθεῖν ἀπό τοῦ ἀνθρώπου. Πολλοῖς χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καί ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καί πέδαις φυλλασσόμενος, καί διαρήσων τά δεσμά ἠλαύνετο ὑπό τοῦ δαίμονος εἰς τάς ἐρήμους. Ἐπερώτησε δέ αὐτόν ὁ Ἰησοῦς λέγων. Τί σοί ἐστιν τό ὄνομα ;Λεγεών. Ὅτι τά δαιμόνια πολλά εἰσῆλθεν εἰς αύτόν. Καί παρεκάλει αὐτόν ἵνα ἐπιτάξη αὐτοῖς εἰς τήν ἄβυσσον ἀπελθεῖν.. Έξελθόντα δε τα δαιμόνια ἀπό τοῦ ἀνθρώπου εὶσὴλθον εἰς χοίρους, καί ὤρμησεν ἡ ἀγέλη κατά τοῦ κρημνοῦ εἰς τήν λίμνην καί ἀπεπνίγη.  Λουκά 8,28-33

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου