Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Χριστός ἀνέστη...Ὅσο γυρίζει ὁ καιρός,
θαρρῶ, 
πώς συνεχῶς τά ροῦχα μου ἀλλάζουν.
Κι εἶμαι ντυμένος μοναχός
σά τόν ἀληθινό πού δέν φορεῖ τά μαῦρα.
Σάν ἴσκιος νιώθω πού περνᾶ,
σά στάλα διψασμένου.
Καί ξεθωριάζω σά γραμμή
πού ὁ χρόνος τήνε σβήνει
σιγά σιγά.
Ἔτσι βουβά ἀλαργαίνοντας 
δέν θά μ' ἀναζητήξουν.
Θά μείνω μόνο ὑπόμνηση,
πώς νά,
ἐπέρασε κι ἐχάθη
σέ τόπους ἄλλως 
αἰσθητούς.


 Στόν φίλο μου Γιώργη Σιδερῆ.
Παρασκευή, 6 Απριλίου 2018

Ἀποκάθήλωσης, Ἅγιος Ματθαῖος Σιναϊτῶν....Ἀνεδήσω γάρ στέφανον ὕβρεως, 
ὁ τήν γῆν ζωγραφήσας τοῖς ἄνθεσι·
καί τήν χλαῖναν χλευαζόμενος ἐφόρεσας, 
ὁ νεφέλαις περιβάλλων τό στερέωμα.

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Ἀκολουθία Ἁγίου Ἐλαίου, ἅγιος Ματθαῖος Σιναϊτῶν....


Γένοιτο, Κύριε, τό ἔλαιον τοῦτο, 
ἔλαιον ἀγαλλιάσεως,
ἔλαιον ἁγιασμοῦ, 
ἔνδυμα βασιλικόν, 
θώραξ δυνάμεως, 
πάσης διαβολικῆς ἐνεργείας ἀποτρόπαιον, 
σφραγίς ἀνεπιβούλευτος, 
ἀγαλλίαμα καρδίας, 
εὐφροσύνη αἰώνιος.


Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Ψαλμοί Μεγάλου Ἀποδείπνου...

Ψαλμός 24ος

Πρός σέ, Κύριε, ἦρα τὴν ψυχήν μου, ὁ Θεός μου. 
2. ἐπὶ σοὶ πέποιθα· μὴ καταισχυνθείην, 
μηδὲ καταγελασάτωσάν με οἱ ἐχθροί μου. 
3. καὶ γὰρ πάντες οἱ ὑπομένοντές σε οὐ μὴ καταισχυνθῶσιν· 
αἰσχυνθήτωσαν οἱ ἀνομοῦντες διακενῆς. 
4. τὰς ὁδούς σου, Κύριε, γνώρισόν μοι, 
καὶ τὰς τρίβους σου δίδαξόν με. 
5. ὁδήγησόν με ἐπὶ τὴν ἀλήθειάν σου καὶ δίδαξόν με, 
ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ σωτήρ μου, 
καὶ σὲ ὑπέμεινα ὅλην τὴν ἡμέραν. 
6. μνήσθητι τῶν οἰκτιρμῶν σου, Κύριε, 
καὶ τὰ ἐλέη σου, ὅτι ἀπὸ τοῦ αἰῶνός εἰσιν. 
7. ἁμαρτίας νεότητός μου καὶ ἀγνοίας μου μὴ μνησθῇς· 
κατὰ τὸ ἔλεός σου μνήσθητί μου, 
σύ, ἕνεκεν χρηστότητός σου, Κύριε. 
8. χρηστὸς καὶ εὐθὴς ὁ Κύριος· 
διὰ τοῦτο νομοθετήσει ἁμαρτάνοντας ἐν ὁδῷ. 
9. ὁδηγήσει πραεῖς ἐν κρίσει, διδάξει πραεῖς ὁδοὺς αὐτοῦ. 
10. πᾶσαι αἱ ὁδοὶ Κυρίου ἔλεος καὶ ἀλήθεια 
τοῖς ἐκζητοῦσι τὴν διαθήκην αὐτοῦ καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ. 
11. ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, 
καὶ ἱλάσῃ τῇ ἁμαρτίᾳ μου, πολλὴ γάρ ἐστι. 
12. τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον; 
νομοθετήσει αὐτῷ ἐν ὁδῷ, ᾗ ᾑρετίσατο. 
13. ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσεται, 
καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ κληρονομήσει γῆν. 
14. κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν, 
καὶ ἡ διαθήκη αὐτοῦ δηλώσει αὐτοῖς. 
15. οἱ ὀφθαλμοί μου διὰ παντὸς πρὸς τὸν Κύριον, 
ὅτι αὐτὸς ἐκσπάσει ἐκ παγίδος τοὺς πόδας μου. 
16 ἐπίβλεψον ἐπ᾿ ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με, 
ὅτι μονογενὴς καὶ πτωχός εἰμι ἐγώ. 
17. αἱ θλίψεις τῆς καρδίας μου ἐπληθύνθησαν· 
ἐκ τῶν ἀναγκῶν μου ἐξάγαγέ με. 
18. ἴδε τὴν ταπείνωσίν μου καὶ τὸν κόπον μου 
καὶ ἄφες πάσας τὰς ἁμαρτίας μου. 
19. ἴδε τοὺς ἐχθρούς μου, ὅτι ἐπληθύνθησαν 
καὶ μῖσος ἄδικον ἐμίσησάν με. 
20. φύλαξον τὴν ψυχήν μου καὶ ῥῦσαί με· 
μὴ καταισχυνθείην, ὅτι ἤλπισα ἐπὶ σέ. 
21. ἄκακοι καὶ εὐθεῖς ἐκολλῶντό μοι, 
ὅτι ὑπέμεινά σε, Κύριε. 
22. λύτρωσαι, ὁ Θεός, τὸν ᾿Ισραὴλ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ.

Μεταγραφή

Σ’ ἐσένα ὑψώνω τήν ψυχή, Κύριε, τόν Θεό μου.
2. Ἐσένα ἔχω μπιστικό· ἄς μή ντραπῶ στή ζήση,
μή δῶ τσ' ἐχθρούς μου νά γελοῦν ὡς ἔχω καταντήσει.
3. Μά κι ὅσοι σ' ἀνιμένουνε ἄς μήν ταπεινωθοῦνε·
ὅσοι ἀνομοῦνε ἄδικα τοῦτοι νά ντροπιαστοῦνε.
4. Ὅλα σου τά προστάγματα νά μάθω ἄφησέ με,
στούς δρόμους σου νά προπατῶ πάντοτε δίδαξέ με
5. Μ΄ ἀλήθειες σου καί νόμους σου νά μέ καθοδηγήσεις,
Θεός, σωτήρας μου ἄν θές, πώς εἶσαι νά μοῦ δείξεις,
ὁλημερίς ἐπρόσμενα νά ΄ρθεῖς νά μ' ἐλεήσεις. 
6. Πώς συγχωρᾶς νά θυμηθεῖς ἔστω κι ἄν ἀνομοῦμε,
Κύριε, τά ἐλέη σου σου ποτέ τους δέν ξοφλιοῦνται
7. Μή θυμηθεῖς τῆς νιότης μου καί τσ' ἄγνοιας τσ΄ ἁμαρτίες·
ὡς μέ σκεφτεῖς στοχάσου το πώς εἶσαι ἐλεήμων,
πώς εἶσαι πολυεύσπλαχνος καί περισσά οἰκτίρμων.
8. Δίκαιος εἶναι ὁ Κύριος, κι εὐθεία του ἡ κρίση·
γιά τοῦτο τσ΄ ἁμαρτάνοντες θά τούς καθοδηγήσει.
9. Σωστά τούς πράους ὁδηγεῖ τούς νόμους του νά μάθουν.
10. Σπλάχνος κι ἀλήθεια βρίσκεται στό κάθε πρόσταγμά του,
ἄν τοῦ τηροῦν τίς ἐντολές καί τά μαρτύριά του.
11. Εὔσπλαχνος εἶσαι Κύριε, καί ἐλεεῖς τόν κόσμο,
΄σύ τά πολλά μου κρίματα θά μοῦ τά σβήσεις μόνο.
12. Ποιός τόν Θεό σωστά τιμᾶ, στόν νοῦ του ποιός τόν ἔχει ;
σ' αὐτόν θά δείξει τό στρατί πού πρέπει νά διαλέξει.
13. Πλοῦσα θά ζήσει βιοτή καί θά καλοκαρδίσει,
μά καί τή γῆ στή φύτρα του θά τήν κληρονομήσει.
14. Στήριγμα εἶναι ὁ Κύριος σ' ὅσους τόνε ψηφοῦνε,
τό δήλωσε καί τό ΄γραψε γιά νά τό διδαχθοῦνε.
15. Τά μάτια μου παντοτινά στόν Κύριο κυτοῦνε,
γιατί τραβᾶ τά πόδια μου σέ βρόχια ὡς πιαστοῦνε.
16. Ἔχε 'με ἀμέντε, Κύριε, κι ἔλα νά μ΄ ἐλεήσεις,
ἐγώ ΄μαι κανακάρικος καί μή μέ παραιτήσεις.
17. Οἱ πίκρες μου ἐπλήθυναν κι ἐγώ στενοχωριοῦμαι·
διῶξε τις, μή μέ πνίξουνε καί στήν καρδιά μου μποῦνε.
18. Τά βάσανα μου κύταξε, τούς πόνους καί τίς θλίψεις,
πώς δά τό κάμεις ξάνοιξε νά μοῦ τίς συγχωρήσεις.
19. Καί τούς ἐχθρούς μου ξάνοιξε πού πλήθυναν κι ἐκεῖνοι,
καί μέ μισοῦνε ἄδικα δίχως ντροπή κι αἰσχύνη.
20. Γι' αὐτό κι ἐσύ μέ φύλαξε κι ἔλα νά μέ γλυτώσεις·
νά μή ντραπῶ πού ἤλπιζα πάντα πώς θά μέ σώσεις.
21. Οἱ εὐσεβεῖς κι οἱ τίμιοι πίσω μου μ' ἀκλουθοῦσαν,
γιατί, στό πώς μέ λύτρωνες, Κύριε, προσδοκοῦσαν.
22. Λύτρωσε, Θιέ, τόν Ἰσραήλ ἀπ' ὅλες του τίς θλίψεις.

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Ψαλμοί Μεγάλου Ἀποδείπνου...Ψ Α Λ Μ Ο Σ  12ος

 2. ΕΩΣ πότε, Κύριε, ἐπιλήσῃ μου εἰς τέλος; 
ἕως πότε ἀποστρέψεις τό πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ; 
3. ἕως τίνος θήσομαι βουλάς ἐν ψυχῇ μου, ὀδύνας ἐν καρδίᾳ μου ἡμέρας καί νυκτός; 
ἕως πότε ὑψωθήσεται ὁ ἐχθρός μου ἐπ᾿ ἐμέ; 
4. ἐπίβλεψον, εἰσάκουσόν μου, Κύριε ὁ Θεός μου· 
φώτισον τούς ὀφθαλμούς μου, μήποτε ὑπνώσω εἰς θάνατον, 
5. μήποτε εἴπῃ ὁ ἐχθρός μου· ἴσχυσα πρός αὐτόν· 
οἱ θλίβοντές με ἀγαλλιάσονται, ἐάν σαλευθῶ. 
6. ἐγώ δέ ἐπί τῷ ἐλέει σου ἤλπισα, 
ἀγαλλιάσεται ἡ καρδία μου ἐπί τῷ σωτηρίῳ σου· 
ᾄσω τῷ Κυρίῳ τῷ εὐεργετήσαντί με 
καί ψαλῶ τῷ ὀνόματι Κυρίου τοῦ ῾Υψίστου.

Μεταγραφή
              
σαμε πότε,  Κύριε, θά μ’ ἔχεις ξεχασμένο ;
θά μοῦ γυρνᾶς τό πρόσωπο ὡς κάνεις μ΄ ἕνα ξένο ;
3. Ὡς πότε οἱ ἔγνοιες τήν ψυχή θά μοῦ τήν ταραχοῦνε,
καί τήν καρδιά μερονυχτίς οἱ πίκρες θά τρυγοῦνε ;
ὡς πότε θά ΄μαι ἀνήμπορος κι ἀφέντης ὁ ἐχθρός μου ;
4. Γύρνα σ' ἐμένα κι ἄκου με, Κύριε, ὁ Θεός μου·
ἄσε με νά θωρῶ τό φῶς κι ὄχι τό σκότος τ' ἅδη,
5. ποτέ ἐχθρός μου νά μή πεῖ· τόν ἔχουμε νικήσει·
ὅσοι μέ θλίβουν θά χαροῦν ἄν κάποιος μ' ἀφανίσει.
6. Γι΄ αὐτό κι ἐγώ ἐθάρρεψα πού ΄ρθες νά μ΄ἐλεήσεις,
καί ἡ καρδιά μου σκίρτησε πώς θά μέ ἀναστήσεις·
τόν εὐεργέτη μου Θεό πάντα θά τόν δοξάζω
τ' ὄνομα τοῦ Κυρίου μου, τοῦ Ὕψιστου, θά ψάλω.


* Εἰς μνήμην τοῦ εἰκονιζομένου π. Θεοδώρου πού γνώριζε  τό Ψαλτήρι ἀπό στήθους.
Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

Ψαλμοί Μεγἀλου Ἀποδεἰπνου...

Ψαλμός 6ος

 2. ΚΥΡΙΕ, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, 
μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με. 
3. ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι ἀσθενής εἰμι· ἴασαί με, Κύριε, 
ὅτι ἐταράχθη τὰ ὀστᾶ μου, 
4. καὶ ἡ ψυχή μου ἐταράχθη σφόδρα· 
καὶ σύ, Κύριε, ἕως πότε; 
5. ἐπίστρεψον, Κύριε, ρῦσαι τὴν ψυχήν μου, 
σῶσόν με ἕνεκεν τοῦ ἐλέους σου. 
6. ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ θανάτῳ ὁ μνημονεύων σου· 
ἐν δὲ τῷ ῞ᾼδῃ τίς ἐξομολογήσεταί σοι; 
7. ἐκοπίασα ἐν τῷ στεναγμῷ μου, 
λούσω καθ᾿ ἑκάστην νύκτα τὴν κλίνην μου, 
ἐν δάκρυσί μου τὴν στρωμνήν μου βρέξω. 
8. ἐταράχθη ἀπὸ θυμοῦ ὁ ὀφθαλμός μου, 
ἐπαλαιώθην ἐν πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς μου. 
9. ἀπόστητε ἀπ᾿ ἐμοῦ πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, 
ὅτι εἰσήκουσε Κύριος τῆς φωνῆς τοῦ κλαυθμοῦ μου· 
10. ἤκουσε Κύριος τῆς δεήσεώς μου, 
Κύριος τὴν προσευχήν μου προσεδέξατο. 
11. αἰσχυνθείησαν καὶ ταραχθείησαν σφόδρα πάντες οἱ ἐχθροί μου, 
ἀποστραφείησαν καὶ καταισχυνθείησαν σφόδρα διὰ τάχους.

Μεταγραφή

 μα θυμώσεις, Κύριε, ποτέ σου μή μ' ἐλέγξεις,
μηδέ κι ἄν κάποτε ΄ργιστεῖς μή πεῖς νά μέ παιδέψεις.
3. Ἐλέησέ με, Κύριε, γιατί ΄χω ἀρρωστήσει·
γιάνε μου ὅλες τίς πληγές κι ἔχουν κακοφορμήσει,
4. καί τήν ψυχή μου πού πονεῖ καί δέν καταλαγιάζει·
ὡς πότε θά ΄μαι μισερός κι ἐσένα δέν θά γνοιάζει ;
5. Ἄσ' τό θυμό κι ἐπέστρεψε κι ἔλα νά μέ γλυτώσεις,
ἔλεος ἔχεις καί σπορπᾶς κι ἄν θές θά μέ λυτρώσεις.
6. Γιατί μετά τό θάνατο κανείς δέ σέ θυμᾶται·
στόν Ἅδη ποιός θά βρίσκεται νά σοῦ 'ξομολογᾶται ;
7. Οἱ στεναγμοί κι οἱ κόποι μου κουτσουκλισμένο μ' ἔχουν,
τήν κάθε νύχτα θά θωρεῖς τά μάτια μου πώς τρέχουν,
κι εἶναι πολλά τά δάκρυα καί τή στρωμνή μου βρέχουν.
8. Ἀπ' τό θυμό σου τόν πολύ ἐσάλεψε κι ὁ νοῦς μου·
ἐγέρασα καί δέν μπορῶ νά πολεμῶ τσ' ἐχθρούς μου.
9. Ἄς ΄ξοριστεῖτε οἱ ἄνομοι νά πᾶτε μακριά μου,
γιατί ὁ Θιός τόν σπαραγμό ἄκουσε τῆς καρδιᾶς μου·
10. Ὁ Κύριος ἐγροίκησε πάλι τή δέησή μου,
ἐδέχτηκε, ὁ Κύριος, ξανά τήν προσευχή μου,
11. Ὅλοι οἱ ἐχθροί μου ἄς ντραποῦν καί νά κατατρομάξουν,
γρήγορα νά καταστραφοῦν κι ἄτιμους ἄς τούς θάψουν.

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

Ψαλμοί Μεγάλου Ἀποδείπνου...

Ψαλμός 4ος

2. ΕΝ τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήκουσάς μου, 
ὁ Θεὸς τῆς δικαιοσύνης μου· ἐν θλίψει ἐπλάτυνάς με. 
οἰκτείρησόν με καὶ εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου. 
3. υἱοὶ ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυκάρδιοι; 
ἱνατί ἀγαπᾶτε ματαιότητα καὶ ζητεῖτε ψεῦδος; 
διάψαλμα
4. καὶ γνῶτε ὅτι ἐθαυμάστωσε Κύριος τὸν ὅσιον αὐτοῦ· 
Κύριος εἰσακούσεταί μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς αὐτόν. 
5. ὀργίζεσθε, καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· 
ἃ λέγετε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, 
ἐπὶ ταῖς κοίταις ὑμῶν κατανύγητε. 
διάψαλμα
6. θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης 
καὶ ἐλπίσατε ἐπὶ Κύριον. 
7. πολλοὶ λέγουσι· τίς δείξει ἡμῖν τὰ ἀγαθά; 
᾿Εσημειώθη ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε. 
8. ἔδωκας εὐφροσύνην εἰς τὴν καρδίαν μου· 
ἀπὸ καρποῦ σίτου, οἴνου καὶ ἐλαίου αὐτῶν ἐπληθύνθησαν. 
9. ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κοιμηθήσομαι καὶ ὑπνώσω, 
ὅτι σύ, Κύριε, κατὰ μόνας ἐπ᾿ ἐλπίδι κατῴκισάς με.

Μεταγραφή

ς σέ καλοῦσα ἐγνώριζες τό δίκιο μου, Θεέ μου·
παρηγοριά στίς θλίψεις μου ἤσουν κι ἀπαντοχή μου·
σπλαχνίσου με φιλάνθρωπε κι ἄκου τή δέησή μου.
3. Γιάντα βαρυκαρδίζετε, γιάντα στενοχωρεῖστε ;
γιάντα ἀγαπᾶτε μάταια, στό ψέμα γιάντα ζεῖτε ;
Διάψαλμα
4. Τόν ὅσιό του μάθετε, ὁ Θιός τόν προστατεύει·
ὡς τοῦ φωνιάζω, ὁ Κύριος, δίπλα μου, μέ γυρεύει.
5. Νά ΄ργίζεστε τοῦ ἄδικου, ἄνομοι μήν γενεῖτε·
αὐτά πού λέτε στήν καρδιά νά τά ξανασκεφτεῖτε,
στή σιγαλιά τῆς κλίνης σας βαθιά συγκινηθεῖτε.
Διάψαλμα
6. Τά ἔργα σας τά δίκαια προσφέρετε θυσίες
κι ὁ  Κύριος, ἐλπίστε το, θ' ἀκούσει τσ' ἱκεσίες.
7. Λένε πολλοί ἀκάτεχοι· μά ποιός θά μᾶς φροντίσει ;
Κύριε, τοῦ προσώπου σου τό φῶς θά μᾶς φωτίσει.
8. Χαρά καί ἀγαλλίαση ἤδωκε στήν καρδιά μου·
μέ στάρι, λάδι καί κρασί ξέχυλα καί τ΄ ἀσκιά μου.
9. Ὅμως ἐγώ εἰρηνικά τόν ὕπνο θά χορτάσω,
γιατί, Θεέ, στήν μοναξιά ἐλπίδα ἐσένα θά ΄χω.


Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Κυριακή τῆς Ὀρδοδοξίας, ἅγ. Ματθαῖος Σιναϊτῶν.


Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστὸς ὡς ἑβράβευσεν, οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστόν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ τοὺς Αὐτοῦ Ἁγίους ἐν λόγοις τιμῶντες, ἐν συγγραφαῖς, ἐν νοήμασιν, ἐν θυσίαις, ἐν Ναοῖς, ἐν Εἰκονίσμασι, τὸν μὲν ὡς Θεὸν καὶ Δεσπότην προσκυνοῦντες καὶ σέβοντες, τοὺς δὲ διὸ τὸν κοινὸν Δεσπότην ὡς Αὐτοῦ γνησίους θεράποντας τιμῶντες καὶ τὴν κατὰ σχέσιν προσκύνησιν ἀπονέμονες. Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν. Ἐπὶ τούτοις τοὺς τῆς εὐσεβείας Κήρυκας ἀδελφικῶς τε καὶ πατροποθήτως εἰς δόξαν καὶ τιμὴν τῆς εὐσεβείας, ὑπὲρ ἧς ἀγωνίσαντο, ἀνευφημοῦμεν καὶ λέγομεν· Τῶν τῆς Ὀρθοδοξίας προμάχων εὐσεβῶν Βασιλέων, ἁγιωτάτων Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, Διδασκάλων, Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν, Αἰωνία ἡ μνήμη.

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Μέγα Ἀπόδειπνο, ἅγιος Ματθαῖος...

Ψυχή μου, ψυχή μου,
ἀνάστα, τί καθεύδεις ;
Τό τέλος ἐγγίζει, 
καί μέλλεις θορυβεῖσθαι.
Ἀνάνηψον οὖν, 
ἵνα φείσηταί σου Χριστός ὁ Θεός, 
ὁ πανταχοῦ παρών, 
καί τά πάντα πληρῶν
Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018

Α' Κατανυκτικός ἑσπερινός...


Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου, 
ὅτι θλίβομαι, ταχὺ ἐπάκουσόν μου, 
πρόσχες τῇ ψυχῇ μου, καὶ λύτρωσαι αὐτήν.
Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Ἑσπερινός Ψυχοσαββάτου, ἄγ. Ματθαῖος


Ἀνάπαυσον Κύριε τάς ψυχάς τῶν δούλων σου Ἐμμανουήλ, Μαρίνας, Ἐμμανουήλ, Μαρίας, Ἰωάννου, Σοφίας, Ἑλένης, Νικολάου, Ἰωάννου, Χρυσάνθης, Φωτεινῆς, Μιχαήλ, Παυλίνας, Δέσποινας, Παράσχου, ἱερ. Θεοδώρου, Σταυρούλας, Μαρίας, Κατερίνας, Σταύρου, Μιχαήλ, Γεωργίας, Μαρἰας, Καλλιόπης, Ἐμμανουήλ, Εἰρήνης, Ἀναστασίου, Εὐφροσύνης, Εὑαγγελίας, Καλλιόπης, Μαρίνας, Μαρίας, Γεωργίου. ἈμήνΠέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Ψαλτήρι...

                                                               
  
                                                                               Ψαλμός 83ος

Ἐπιποθεῖ καὶ ἐκλείπει ἡ ψυχή μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου, 
ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου ἠγαλλιάσαντο ἐπὶ Θεὸν ζῶντα. 
 καὶ γὰρ στρουθίον εὗρεν ἑαυτῷ οἰκίαν καὶ τρυγὼν νοσσιὰν ἑαυτῇ, 
οὗ θήσει τὰ νοσσία ἑαυτῆς, τὰ θυσιαστήριά σου, 
Κύριε τῶν δυνάμεων, ὁ Βασιλεύς μου καὶ ὁ Θεός μου. 

Μεταγραφή

Λιώνω κι ἐγώ κι ἀναζητῶ τσ' αὐλές σου, τοῦ Κυρίου,
κι ἔχει χαρά ἡ σάρκα μου, τοῦ ζῶντος Θιοῦ τ' ἁγίου.
Γιατί κάθε πουλί φωλιά στ' ἅγια σου τηνέ κάνει,
κι ὅσα ἡ τρυγώνα ξεπουλιά ἐκεῖ τά μπαινοβγάνει.
Κύριε τῶν δυνάμεων, Θεέ καί βασιλιά μου.