Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Φῶς ἰλαρόν...


Βλέποντας τό ἴδιο κάδρο κάθε μέρα ὥρες πολλές 
καί χρόνια τόσα ὅσα τῆς μισῆς ζωῆς μου, 
νοιώθω πώς εἶμαι μέρος τῆς ὕπαρξης του 
καί τῆς δικῆς μου ἐκεῖνο ἀφοῦ μαζί μεγαλώσαμε. 
Δίχως του, δίχως μου, δέν ὑπάρχει 
καί χωρίζοντάς μας γεννιέται μιά ἄλλη ζωή.

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Προφήτης Ἠλίας, Μοχός


Καὶ ἀνεβόησεν Ἠλιού, καὶ εἶπεν· Οἴμοι! Κύριε, ὁ μάρτυς τῆς χήρας, μεθ' ἧς ἐγὼ κατοικῶ μετ' αὐτῆς, σὺ ἐκάκωσας τοῦ θανατῶσαι τὸν υἱὸν αὐτῆς. Καὶ ἐνεφύσησε τῷ παιδαρίῳ τρίς, καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν Κύριον, καὶ εἶπε· Κύριε ὁ Θεός μου, ἐπιστραφήτω δὴ ἡ ψυχὴ τοῦ παιδαρίου τούτου εἰς αὐτό. Καὶ ἐγένετο οὕτω, καὶ ἀνεβόησε, καὶ ἤκουσε Κύριος ἐν φωνῇ Ἠλιού, καὶ ἐπεστράφη ἡ ψυχὴ τοῦ παιδαρίου πρὸς ἔγκατον αὐτοῦ, καὶ ἔζησε. Καὶ ἔλαβεν Ἠλίας τὸ παιδάριον, καὶ κατήγαγεν αὐτὸ ἀπὸ τοῦ ὑπερῴου εἰς τὸν οἶκον, καὶ ἔδωκεν αὐτὸ τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν Ἠλιού· Βλέπε, ζῇ ὁ υἱός σου. Καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς Ἠλιού. Ἰδοὺ τοῦτο ἔγνωκα, ὅτι σὺ ἄνθρωπος εἶ τοῦ Θεοῦ, καὶ ῥῆμα Κυρίου ἐν τῷ στόματί σου ἀληθινόν. 


Βασ. 3, 17.24
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Ἰούλιος... καταμεσήμερο


Ἀπό τό ἐλάχιστο φτάνεις πιό σύντομα ὁπουδήποτε.
Μόνο πού ΄ναι δύσκολο.
Κι ἀπό τό κορίτσι πού ἀγαπᾶς ἐπίσης φτάνεις, 
ἀλλά θέλεις νά ξέρεις νά τ' ἀγγίζεις ὁπόταν ἡ φύση σου ὑπακούει.
Κι ἀπό τή φύση -
ἀλλά θέλει νά ξέρεις νά τῆς ἀφαιρέσεις τήν ἀγκίδα της.


Όδ. Ἐλύτης, Μικρός ΝαυτίλοςΠέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Ἁγιοφάραγγο, σπηλαιώδης ναός ἁγίας Κυριακῆς, ἑσπερινός...


Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ, κράζει μεγάλῃ τῇ φωνῇ.
Σέ Νυμφίε μου ποθῶ, καί σέ ζητοῦσα ἀθλῶ,
καί συσταυροῦμαι καί συνθάπτομαι τῷ βαπτισμῷ σου·
καί πάσχω διά σέ, ὡς βασιλεύσω σύν σοί,
καί θνήσκω ὑπέρ σοῦ, ἵνα καί ζήσω ἐν σοί· 
ἀλλ' ὡς θυσίαν ἄμωμον προσδέχου τήν μετά πόθου τυθεῖσαν σοι.
Αὐτῆς πρεσβείαις, ὡς ἐλεήμων, σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν.


                                                             Ἀπολυτίκιον τῆς ἁγίας

Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Ἠρωισμός - Ἁγιότης...Ἀκούγοντας τόν Μανώλη Γλέζο θαρρῶ πώς μπορῶ νά δώσω κάποια ἐξήγηση γιά τό πέρασμά μου ἀπό τήν ἀριστερά. Τά λόγια ἐτοῦτα μέ συγκινοῦνε καί τώρα ὅπως καί τότες. Νέος μοῦ ἔδωσαν νόημα στή ζωή. Γιά κάθε νεότητα εἶναι ἀρκετά γιατί εἶναι ἀληθινά. Εἶναι  τό κομμάτι τό θρησκευτικό πού κουβαλᾶ ὁ κάθε ἄνθρωπος. Τό φύσημα τοῦ Θεοῦ. Μοῦ φαίνεται πώς καί ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος ἤτανε τῆς ἴδιας πάστας ἄνθρωπος. Τό ἴδιο μέ συγκινοῦν τά γράμματά του. Μά ἤτανε πιό τυχερός γιατί κατάλαβε  θαρρῶ πώς ἡ ἀλήθεια καί ἡ ἀγάπη ἔχουν πρόσωπο. Τό ὑποψιάζεται ὅμως καί ὁ ἤρωας Μανώλης Γλέζος.

https://www.youtube.com/watch?v=ZR4VopfD1bo

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Καλοκαίρι...


Ἀρίφνητη ἁρμονία
Ἡ θέα ἡ ψυχή
Αἰθεροβόσκει
Θεία ἡ λησμοσύνη
Ἡ χλοερή εὐτυχία
Χάρμα
Ἡ παρουσία
Ἐσύ ἡ ἀνθρωπιά.
Γ. Σαραντάρης


Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Δόξα σοι ὁ Θεός...
Χορός: Μά πέ μου, μήν προχώρησες πιό πέρ' ἀκόμα ; 
Προμηθέας: Τούς ἔπαυσα στά μάτια ἐμπρός νά ΄χουν τόν χάρο.
Χορός: Πιό γιατρικό γιά τήν ἀρρώστια αὐτή τούς βρῆκες ;
Προμηθέας: Τυφλές ἐλπίδες θρόνιασα μές στήν καρδιά τους.
Χορός: Μεγάλο αὐτό στόν ἄνθρωπο χάρισες κέρδος.
Προμηθέας: Μά ἐξω ἀπ' αὐτά καί τή φωτιά του ΄δωσ' ἀκόμα.
Χορός: Κι ἔχουν τή λαμπερή φωτιά οἱ λιγόζωοι τώρα;
Προμηθέας: Ὅπου πολλές μ' αὐτή θά διδαχτοῦνε τέχνες.


Αἰσχύλος, Προμηθέας Δεσμώτης 249-256
Μετάφρ. Ι. Γρυπάρης
Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Τό μικρό συναξάρι τῆς Μαρίας...Ἡ Μαρία γεννήθηκε τό 1880 στό Μοχό Ἠρακλείου. Δεύτερη γυναίκα τοῦ Μανώλη τοῦ Κόκκινου, τοῦ μετοχιανοῦ. Ἡ πρώτη εἶχε πεθάνει. Παντρευτήκανε κι ἄρχισε νά γεννᾶ καί νά μεγαλώνει τά παιδιά τους μαζί μέ τόν Νικόλη, τόν γιό του ἀπό τόν πρῶτο του γάμο. Ἔφερε στόν κόσμο κατά σειρά τόν Μιχάλη, τήν Κατερίνα, τήν Ἐρήνη, τόν Ἀντώνη, τόν Γιάννη, τό Παπαδιώ, μητέρα τῆς Βικτωρίας, τό Καλιώ, κι εἶχε τόν Θεοδωρῆ νά μπουσουλᾶ. Ἤτανε δύσκολο νά θρέψει ὁ βοσκός ἄντρας της τόσα παιδιά κι οἱ δυό κόρες της, οἱ πρῶτες, πήγανε στή Χώρα, στήν Φοινικιά, νά δουλέψουνε νά συντράμουνε τοῦ σπιτιοῦ. Στά σταφύλια, στό τρύγος πηγαίνανε τότες καί κάνανε μεροκάματα. Ἡ Μαρία ἤτανε γαστρωμένη τό ὄγδοο παιδί της καί πῆρε τόν γάϊδαρο,  μιᾶς μέρας δρόμος, νά πάει νά πάρει κάποια ἀπό τά δουλεμένα τῶν κορασίδων της νά ταϊσει τά  μικρότερα. Ὅμως στή Φοινικά εἶχε κουνούπια ἀπό τά ἔλη κι ἀρρώστησε ἡ Μαρία. Ἐλονοσία ἔπαθε. Ἔβρασε στόν πυρετό, φάρμακα, γιατρός δέν ὑπῆρχε καί πέθανε ἐκεῖ πού δουλεύανε οἱ κόρες της στά ξένα. Πῶς νά τήν μισέψουνε νά τήν πᾶνε ὁπίσω στόν τόπο της; Ἦρθε ἀπό τό χωριό ἡ μάνα της, στήν κεφαλή της κάθεται, ὁ ἄντρας της ὁ Μανώλης πού στέκετε στά ζερβά ὡς θωροῦμε. Οἱ κόρες της, οἱ πιό νέες τῆς φωτογραφίας, ἦταν ἐκεῖ σά πέθανε. Ἤρθανε κι οἱ τρεῖς ἀδερφές της, ἀπό δεξά καθιστές, καί δυό ζεγάρια συγγενεῖς καί τήν ξοδιάσανε στόν ἅγιο Δημήτριο στόν Κατσαμπά, προάστιο ἐρημικό, καί τήν θάψανε. Ποῦ, δέν ἔμαθα. Τ' ἀποδέλοιπα παιδιά της, μικιά καθώς ἤτανε τ' ἀφήσανε στό χωριό. Τό 1918 κοιμήθηκε ἡ Μαρία. Αὔγουστος ἤτανε. Φωτογράφος στό χωριό δέν ὑπῆρχε. Φωτογραφίες δικές τους δέν σώζονται. Στό Ἠράκλειο,  φαίνεται γιά νά θυμοῦνται ἔστω καί λείψανο τήν ἀδικοχαμένη, καλέσανε τόν φωτογράφο. Μεγάλος καλλιτέχνης. Οἱ κόρες της μεγαλώσανε τά νήπια. Ὁ Μανώλης δέν ξαναπαντρεύτηκε καί κοιμήθηκε τό 1951, δυό χρόνια πρίν γεννηθῶ. Προχθές στό χωριό μοῦ λέει ἡ ἐγγονή της ἡ Βικτωρία· Θές νά σοῦ δείξω τήν προγιαγιά σου; 

Ὁ Γιάννης, τό πέμπτο παιδί της, ἤτανε ὁ παππούς μου. 
Μανώλης, ἀπό τόν παπποῦ, ὁ πατέρας μου. 
Μανώλης ὁ γιός μου, ἀπό τόν πατέρα μου. 
Τήν μνημόνευα κάθε Σάββατο μέ τούς προπάτορες καί φανερώθηκε. 
Ἑκατόν τριάντα χρόνια μετά. 
Θαυμαστή ἡ ζωή μας !
Θαρρῶ πώς ἐδῶ τελειώνει μιά περίοδος ἱστορίας καί ἀρχίζει μιά ἄλλη. 
Δόξα οι ὁ Θεός.

...Δέν ξέρω γιατί, μά θυμήθηκα τήν εἰκόνα τοῦ θρήνου...
Ἀρχοντιά καί στόν θάνατο ρέ παιδί μου...Αἰωνία της ἡ μνήμη...

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Δόξα σοι ὁ Θεός.....Κι ὅλα μοιάζαν οὐρανός
και ψωμί σπιτίσιο
ὅλα μοιάζαν οὐρανός 
καί γλυκό γλυκό ψωμί..

                                                                                              Λευτ. Παπαδόπουλος


Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Τά χελιδόνια ξανάρθανε...

Ἀνακαινίστηκε τό σπίτι μέ χαρά. Ὅμως μέ πόνο 
ψυχῆς χαλάστηκε ἡ χελιδονοφωλιά τῆς αὐλῆς.
Χρόνια πολλά οἱ παρεπήδημοι ἔνοικοί της 
τοῦ δίνανε πνοή καί ζωή καί ἐλπίδα 
ἔστω κι ἄν τό ΄χανε παραιτημένο οἱ κληρονόμοι του.
Θά τό μισήσουνε, σκέφτηκα, καί δέν θά ξαναρθοῦνε. 
................................................
Μά 'κεῖνα ἐπιστρέψανε καί πλάσανε καινούργια
καί κατοικοῦνε στό σπίτι καί κάμανε αὐγά 
καί τά πυρώνουνε νά βγοῦν πεταξαράκια.
Δόξα σοι ὁ Θεός.
Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Πεντηκοστή, ἑσπερινός γονυκλισίας, Παναγία Βουτῶν...
Σοί μόνῳ ἁμαρτάνομεν,
ἀλλά καί σοί μόνῳ λατρεύομεν,
οὐκ οἴδαμεν προσκυνεῖν Θεῷ ἀλλοτρίῳ,
οὐδέ διαπετάζειν πρός ἕτερον Θεόν τάς ἑαυτῶν, Δέσποτα, χεῖρας.
Ἄφες ἡμῖν τά παραπτώματα,
καί προσδεχόμενος ἡμῶν τάς γονυπετεῖς δεήσεις,
ἔκτεινον πᾶσιν ἡμῖν χεῖρα βοηθείας,
πρόσδεξαι τήν εὐχήν πάντων, ὡς θυμίαμα δεκτόν,
ἀναλαμβανόμενον ἐνώπιον τῆς σῆς ὑπεραγάθου βασιλείας.


ἀπό τίς εὐχές τῆς γονυκλισίας.Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

ὁ Νικόλης τῆς Κατερίνας...
Μεσοπεντηκοστή.  Ὁ Νικόλης τῆς Κατερίνας τυροκομεῖ ὅπως τυροκομοῦσε ὁ πατέρας του ὁ Δημοστέλης.  Ὅπως φαίνεται νά τυροκομοῦσε καί ὁ παππούς μου ὁ Γιοῦκος. Πρωτοξάδερφος τοῦ πατέρα μου ὁ Νικόλης ἀπό τήν μάνα του. Στόν πρ. Ἠλία πού βλέπει τή θάλασσα ἀναπνέει ἀκόμα καθαρό ἀέρα χωρίς νά καταλαβαίνει πού πηγαίνει ὁ κόσμος. Νά μοῦ φέρεις τά παιδιά σου. Ντροπῆς πρᾶμα νά μήν τά γνωρίζω, αἷμα εἴμαστε, μοῦ ΄λεγεἝνας κόσμος παλαιός, ὁ κόσμος πού νοιώθω νά ἀνήκω. Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Ἀνάμεσα στίς Μαρίες......
Εἴχαμε κάποτε ὅλοι μιά μητέρα
Μιά μητέρα κοινή
ὅλων μητέρα μάντισσα
Ὅταν ξυπνοῦσε ὁ ἄνεμος κοντά μας
Δέν φοβόταν τόν ἄνεμο
Ὅταν γαυγίζαν τά σκυλιά τριγύρω
Δέν φοβόταν σκυλιά καί δέν φοβόταν τίποτα
Ταξίδευε προτοῦ ταξιδέψουμε ἐμεῖς
Γυρνοῦσε στό σπίτι προτοῦ ἐμεῖς γυρίσουμε
Ὅμως μαζί μας ἔφευγε μακριά
Μόνο μαζί μας χόρευε μακριά
Μαζί μας ἄφηνε μιάν ὥρα τήν πατρίδα
Μαζί μας ἔσερνε μαζί της τήν πατρίδα
στή γλυκύτερη μέρα ὅποιου καιροῦ
Σέ ρέμβη σέ ξεφάντωμα σέ πλάνη
Ὅταν κάθε τραγούδι εἶναι ναός
Καί ἁρπάζει τήν πνοή ἀπ' τό πουλί
Καί ἁρπάζει ἀπό τή μέλισσα τό μέλι


Γ.  Σαραντάρης 
Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ...Καί οἱ πασχαλιές τοῦ κοιμητηρίου σκίρτησαν 
καί στολίστηκαν στά χρωματιστά
πού νοιώσανε τήν χαρά τῆς ἀνάστασης...

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Μἐγα Εὐχἐλαιον....
Ναί, Κύριε, τὴν ἰατρικήν σου δύναμιν οὐρανόθεν ἐξαπόστειλον· ἅψαι τοῦ σώματος, σβέσον τὸν πυρετόν, πράϋνον τὸ πάθος, καὶ πᾶσαν λανθάνουσαν ἀσθένειαν ἀποδίωξον. Γενοῦ ἰατρὸς τῶν δούλων σου τούτων· ἐξέγειρον αὐτοὺς ἀπὸ κλίνης ὀδυνηρᾶς καὶ στρωμνῆς κακώσεως· σῴους καὶ ὁλοκλήρους χάρισαι αὐτοὺς τῇ Ἐκκλησίᾳ Σου, εὐαρεστοῦντας καὶ ποιοῦντας τὸ θέλημά Σου. Σὸν γάρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν καὶ σῴζειν ἡμάς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Ἀναβαθμοί...

Ψαλμός 133ος

1. Ἰδού δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, 
πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, 
ἐν αὐλαῖς οἴκου Θεοῦ ἡμῶν. 
2. ἐν ταῖς νυξὶν ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν εἰς τὰ ἅγια 
καὶ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον. 
3. εὐλογήσαι σε Κύριος ἐκ Σιὼν 
ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

Μεταγραφή

μπρός λοιπόν, τόν Κύριο, ἄς τόν εὐχαριστεῖτε,
οἱ δοῦλοι ὅλοι τοῦ Θεοῦ στόν οἶκο του σά μπεῖτε,
στ'ς αὐλές τῆς κατοικίας του, τοῦ Θιοῦ μας, σά σταθεῖτε.
2. Ὑψώσετε τά χέρια σας τίς νύχτες στ' ἅγιά του
νά εὐλογεῖτε τόν Θεό, τόν Κύριο, μπροστά του.
3. Ἀπ΄ τήν Σιών ὁ Κύριος, εἴθε νά σ' εὐλογήσει,
τοῦ πλάστη τ' οὐρανοῦ, τῆς γῆς, κι ὁλόκληρης τῆς κτίσης.

Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Ἀναβαθμοί...
Ψαλμός 132ος

1. Ἰδού δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, 
ἀλλ᾿ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό; 
2. ὡς μύρον ἐπὶ κεφαλῆς τὸ καταβαῖνον ἐπὶ πώγωνα, 
τὸν πώγωνα τοῦ ᾿Ααρών, 
τὸ καταβαῖνον ἐπὶ τὴν ᾤαν τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ· 
3. ὡς δρόσος ᾿Αερμὼν ἡ καταβαίνουσα ἐπὶ τὰ ὄρη Σιών· 
ὅτι ἐκεῖ ἐνετείλατο Κύριος τὴν εὐλογίαν, ζωὴν ἕως τοῦ αἰῶνος.

Μεταγραφή

Τί πιό καλό, τί πιό τερπνό μπορεῖ ν' ἀξιωθοῦμε,
παρά μέ ἀδερφούς μαζι σ' ἴδιο τοπιό νά ζοῦμε.
2. Μύρο τῆς κεφαλῆς τ' Ἀαρών πού πάντα εὐωδιάζει,
θυμίζει, πού τοῦ χύσανε κι ἀπ΄ τό πιγούνι στάζει,
κι ὑγραίνει ροῦχα πού φορεῖ κι ἀπό τήν νούγια τρέχει·
3. ὡς τήν δροσούλα τοῦ Ἐρμών πού στήν Σιών θά βρέξει.
γιατί ὁ Θιός τό βλόησε κι αἰώνια θ' ἀντέξει.

Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

'Αναβαθμοί...

 Ψαλμός 131ος 

1. Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Δαυΐδ καὶ πάσης τῆς πρᾳότητος αὐτοῦ, 
2. ὡς ὤμοσε τῷ Κυρίῳ, ηὔξατο τῷ Θεῷ ᾿Ιακώβ· 
3. εἰ εἰσελεύσομαι εἰς σκήνωμα οἴκου μου, 
εἰ ἀναβήσομαι ἐπὶ κλίνης στρωμνῆς μου, 
4. εἰ δώσω ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ τοῖς βλεφάροις μου 
νυσταγμὸν καὶ ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις μου, 
5. ἕως οὗ εὕρω τόπον τῷ Κυρίῳ, σκήνωμα τῷ Θεῷ ᾿Ιακώβ. 
6. ἰδοὺ ἠκούσαμεν αὐτὴν ἐν ᾿Εφραθᾷ, 
εὕρομεν αὐτὴν ἐν τοῖς πεδίοις τοῦ δρυμοῦ· 
7. εἰσελευσόμεθα εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ, 
προσκυνήσομεν εἰς τὸν τόπον, οὗ ἔστησαν οἱ πόδες αὐτοῦ. 
8. ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, 
σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματός σου· 
9. οἱ ἱερεῖς σου ἐνδύσονται δικαιοσύνην, 
καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται. 
10. ἕνεκεν Δαυΐδ τοῦ δούλου σου 
μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπον τοῦ χριστοῦ σου. 
11. ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυΐδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν· 
ἐκ καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπὶ τοῦ θρόνου σου· 
12. ἐὰν φυλάξωνται οἱ υἱοί σου τὴν διαθήκην μου 
καὶ τὰ μαρτύριά μου ταῦτα, ἃ διδάξω αὐτούς, 
καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἕως τοῦ αἰῶνος καθιοῦνται ἐπὶ τοῦ θρόνου σου. 
13. ὅτι ἐξελέξατο Κύριος τὴν Σιών, 
ᾑρετίσατο αὐτὴν εἰς κατοικίαν ἑαυτῷ· 
14. αὕτη ἡ κατάπαυσίς μου εἰς αἰῶνα αἰῶνος, 
ᾧδε κατοικήσω, ὅτι ᾑρετισάμην αὐτήν· 
15. τὴν θύραν αὐτῆς εὐλογῶν εὐλογήσω, 
τοὺς πτωχοὺς αὐτῆς χορτάσω ἄρτων, 
16. τοὺς ἱερεῖς αὐτῆς ἐνδύσω σωτηρίαν, 
καὶ οἱ ὅσιοι αὐτῆς ἀγαλλιάσει ἀγαλλιάσονται. 
17. ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυΐδ, 
ἡτοίμασα λύχνον τῷ χριστῷ μου· 
18. τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐνδύσω αἰσχύνην, 
ἐπὶ δὲ αὐτὸν ἐξανθήσει τὸ ἁγίασμά μου.


Μεταγραφή

Θυμήσου Θέ μου, τοῦ Δαυίδ, τήν τιμιότητά του.
2. Πού ἤταξε κι εὐχήθηκε στόν Θιό τοῦ Ἰακώβου·
3. Ποτέ μου δέν θά ξαναμπῶ  σέ κάμαρα σπιτιοῦ μου,
μήτε ξανά θά κοιμηθῶ σέ στρῶμα κρεβατιοῦ μου.
4. Δέν θά σφαλίξω βλέφαρα, τά μάτια δέν θά κλείσω,
κι ἄν θά νυστάξω δέν θά πῶ στό πλάϊ νά γυρίσω,
5. Μέχρι νά βρῶ τόπο στόν Θιό, τοῦ Ἰάκωβου, νά κτίσει.
6. Στοῦ Ἐφραθᾶ ἀκούσαμε πώς εἶχε τήν μονή του,
στά πεδινά τή βρίχναμε σέ λόγγους, τή σκηνή του.
7. Μές στόν ναό του, στήν Σιών, σάν ἔρθωμε θά μποῦμε,
τόν τόπο ἁπού πάτησε νά τόνε προσκυνοῦμε.
8. Σήκω καί κτίσε τόν ναό σά θές νά ἡσυχάσεις,
ἐσύ, κι ἡ ἅγια κιβωτός, ἐκεῖ νά ξαποστάσεις.
9. Δικαιοσύνη θά ντυθοῦν στολή οἱ ἱερεῖς σου,
θά εὐφρανθοῦνε στόν ναό μαζί κι οἱ ὅσιοι σου.
10. Γιά τόν Δαβίδ, τόν δοῦλο σου, κι ἐμέ νά βοηθήσεις,
τόν βασιλιά πού διάλεξες νά μήν καταφρονήσεις.
11. Δέν θ' ἀθετήσει στόν Δαβίδ ὁ Κύριος τόν ὄρκο·
Σπορά δική σου βασιλεῖς θά βάζω στό θρονί σου·
12. Ἅμα τήν διαθήκη μου τήν σέβουνται οἱ γιοί σου
καί τοῦτα τά μαρτύρια πού ἐγώ θά τούς διδάξω,
στόν θρόνο σου αἰώνια τούς γιούς τους θέ νά κάτσω.
13. Γιατί ὡς πόλη τήν Σιών ἐδιάλεξε νά ζήσει,
σ' αὐτήν προτίμησε ὁ Θιός νά ΄πᾶ νά κατοικίσει·
14. Αἰώνια ἐδῶ θά κατοικῶ, ἐδῶ θά ξαποστάζω,
κι ἔχω διαλέξει ἐδῶ νά ζῶ καί νά καταλαγιάζω·
15. Θά τῆς βλοήσω τ' ἀγαθά, πιθάρια θά γεμίσω,
θά τῆς χορτάσω τούς φτωχούς καί θά τούς τῆς πλουτίσω.
16. Τούς ἱερεῖς της θά ΄βλογῶ καί θά τούς προφυλάσσω,
καί τούς ὁσίους τῆς Σιών κι αὐτούς θά τσ' ἁγιάσω.
17. Ἐκεῖ τή δόξα τοῦ Δαβίδ θά κάμω νά βλαστήζει,
στόν ἐκλεκτό μου ἑτοίμασα λύχνο νά τόν φωτίζει·
18. Πληγές θά πέψω ἀγιάτρευτες τσ' ἐχθρούς του νά ντροπιάσω,
καί μ' ἀρετές σάν λούλουδα τό στέμμα του θ' ἁγιάσω.


Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Ἀναβαθμοί.....
Ψαλμός 130ος

1. Κύριε, οὐχ ὑψώθη ἡ καρδία μου, 
οὐδὲ ἐμετεωρίσθησαν οἱ ὀφθαλμοί μου, 
οὐδὲ ἐπορεύθην ἐν μεγάλοις, οὐδὲ ἐν θαυμασίοις ὑπὲρ ἐμέ. 
2. εἰ μὴ ἐταπεινοφρόνουν, ἀλλὰ ὕψωσα τὴν ψυχήν μου 
ὡς τὸ ἀπογεγαλακτισμένον ἐπὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, 
ὡς ἀνταποδώσεις ἐπὶ τὴν ψυχήν μου. 
3. ἐλπισάτω ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.

Μεταγραφή

Κύριε, δέν ὑψώθηκε ποτέ της ἡ καρδιά μου,
μηδ' ἄλλους ὑπερήφανα ἐκύταξε ἡ ματιά μου,
οὔτε μεγαλοπιάστηκα μηδέ τρανά ζητοῦσα.
2. Ἅμα δέν ἤμουν ταπεινός καί ὑψηλοφρονοῦσα,
καί δέν ἐθύμιζα μικιοῦ πού θέλει νά βυζάξει,
ν' ἀνταποδόσεις τῆς ψυχῆς καί νά τήνε κολάσεις.
3. Ἤλπιζε Ἰσραήλ στόν Κύριο, καί τώρα μά κι αἰώνια.
Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Αναβαθμοί...
Ψαλμός 129ος

1. Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε· 
2. Κύριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου· 
γενηθήτω τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. 
3. ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε Κύριε, τίς ὑποστήσεται; 
4. ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν. 
5. ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε, 
Κύριε, ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου. 
6. ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον απὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός· 
ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον. 
7. ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος καὶ πολλὴ παρ᾿ αὐτῷ λύτρωσις, 
8. καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν ᾿Ισραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.

Μεταγραφή 

πό τά βάθη τῆς  καρδιᾶς, Κύριε, σοῦ φωνάζω·
2. Κύριε, εὐσπλαχνίσου με σά φτάξει ἡ φωνή μου·
ἄσε τ' αὐτιά σου ἀνοιχτά κι ἄκου τή δέησή μου.
3. Σάν ἐξετάσεις κρίματα ποιός θά σταθεῖ ὀμπρός σου ;
4. Ἐσύ ΄σαι ὅμως εὔσπλαχνος κι ὁ κάθε λογισμός σου.
5. Κι ἀφοῦ ΄σαι ἔτσι σπλαχνικός βοήθεια προσμένω,
αὐτά πού μοῦ ΄ταξες ποθῶ, Κύριε, κι ἀνιμένω.
6. Μέρα καί νύχτα τήν ζωή ὁ Θιός μοῦ τήν ὁρίζει·
ὁ Ἰσραήλ στόν Κύριο παντοτινά ἐλπίζει.
7. Γιατί ΄ναι πολυέλεος γι' αὐτό θά μέ λυτρώσει,
8. Ἀπ' ὅλες τσ' ἀνομίες του τόν Ἰσραήλ θά σώσει.Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Ἀναβαθμοί...
Ψαλμός 128ος

 1. Πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου, εἰπάτω δὴ ᾿Ισραήλ· 
2. πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου, 
καὶ γὰρ οὐκ ἠδυνήθησάν μοι. 
3. ἐπὶ τὸν νῶτόν μου ἐτέκταινον οἱ ἁμαρτωλοί, 
ἐμάκρυναν τὴν ἀνομίαν αὐτῶν. 
4. Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αὐχένας ἁμαρτωλῶν. 
5. αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἀποστραφήτωσαν 
εἰς τὰ ὀπίσω πάντες οἱ μισοῦντες Σιών. 
6. γενηθήτωσαν ὡσεὶ χόρτος δωμάτων, 
ὃς πρὸ τοῦ ἐκσπασθῆναι ἐξηράνθη· 
7. οὗ οὐκ ἐπλήρωσε τὴν χεῖρα αὐτοῦ ὁ θερίζων 
καὶ τὸν κόλπον αὐτοῦ ὁ τὰ δράγματα συλλέγων, 
8. καὶ οὐκ εἶπαν οἱ παράγοντες· εὐλογία Κυρίου ἐφ᾿ ὑμᾶς, 
εὐλογήκαμεν ὑμᾶς ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Μεταγραφή

1Ἀπό μικιό μέ πίκραναν, πές το Ἰσραήλ, μυριάκις·
2. Ἐχθροί ἀπό τά νειάτα μου συχνά μέ πολεμῆσαν,
μά τρίχα δέν μοῦ πείραξαν μήτε καί μέ νικῆσαν.
3. Στήν πλάτη μέ ραβδίζανε, κρυφά, καί μέ κτυποῦσαν,
πολύ καιρό  οἱ ἄνομοι τούς κόπους μου τρυγοῦσαν.
4. Ὅμως Θιός, ὁ δίκαιος, τούς τσάκισε τά πόδια.
5. Ἄς ντροπιαστοῦνε οἱ ἐχθροί, πίσω ἄς ἐπιστρέψουν
ὅσοι μισοῦνε τήν Σιών ἤ ποῦν νά τήν κουρσέψουν.
6. Σάν χορταράκι ἄς γενοῦν στό δῶμα πού φυτρώνει,
πού δέν καρπίζει, μήτ' ἀνθεῖ, μήτε ποτέ μεστώνει·
7. Πού δέν ἐγέμισε ποτές χούφτα τοῦ θεριστή του,
μήτε τοῦ δέτη τήν ποδιά καρπό γιά παιδωμή του.
8. Μήτ΄ ὁδοιπόρος εἶπε ΄νε· ὁ Θιός νά σᾶς βλοήσει,
ἐμεῖς σᾶς εὐλογήσαμε κι ὁ Θιός νά σᾶς τ' αὐξήσει.