Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Μεγάλο Εὐχέλαιο....Παναγία Μπεντεβή Ἠρακλείου
Βασιλεῦ ἅγιε, εὔσπλαχνε, καί πολυέλεε, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ καί Λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ ζώντος, ὁ μή θέλων τόν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὡς τό ἐπιστρέψαι καί ζῆν αὐτόν· οὐ τίθημι ἐμήν χείρα ἁμαρτωλόν ἐπί τάς κεφαλάς τῶν προσελθόντων σοι ἐν ἁμαρτίαις καί αἰτουμμένων παρά σοῦ  δι' ἡμῶν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν· ἀλλά σήν χείρα κραταιάν καί δυνατήν, τήν ἐν τῷ ἁγίω Εὐαγγελίω τούτω, ὅ οἱ συλλειτουργοί μου κατέχουσιν ἐπί τάς κεφαλάς τῶν δούλων σου τούτων ἔκτεινον· καί δέομαι σήν αὐτοῖς καί ἱκετεύω τήν συμπαθεστάτην καί ἀμνησίκακόν σου φιλανθρωπίαν·


                                                Εὐχή ἀκολουθίας
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου