Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Ἀναβαθμοί...

Ψαλμός 133ος

1. Ἰδού δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, 
πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, 
ἐν αὐλαῖς οἴκου Θεοῦ ἡμῶν. 
2. ἐν ταῖς νυξὶν ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν εἰς τὰ ἅγια 
καὶ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον. 
3. εὐλογήσαι σε Κύριος ἐκ Σιὼν 
ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

Μεταγραφή

μπρός λοιπόν, τόν Κύριο, ἄς τόν εὐχαριστεῖτε,
οἱ δοῦλοι ὅλοι τοῦ Θεοῦ στόν οἶκο του σά μπεῖτε,
στ'ς αὐλές τῆς κατοικίας του, τοῦ Θιοῦ μας, σά σταθεῖτε.
2. Ὑψώσετε τά χέρια σας τίς νύχτες στ' ἅγιά του
νά εὐλογεῖτε τόν Θεό, τόν Κύριο, μπροστά του.
3. Ἀπ΄ τήν Σιών ὁ Κύριος, εἴθε νά σ' εὐλογήσει,
τοῦ πλάστη τ' οὐρανοῦ, τῆς γῆς, κι ὁλόκληρης τῆς κτίσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου