Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Πεντηκοστή, ἑσπερινός γονυκλισίας, Παναγία Βουτῶν...
Σοί μόνῳ ἁμαρτάνομεν,
ἀλλά καί σοί μόνῳ λατρεύομεν,
οὐκ οἴδαμεν προσκυνεῖν Θεῷ ἀλλοτρίῳ,
οὐδέ διαπετάζειν πρός ἕτερον Θεόν τάς ἑαυτῶν, Δέσποτα, χεῖρας.
Ἄφες ἡμῖν τά παραπτώματα,
καί προσδεχόμενος ἡμῶν τάς γονυπετεῖς δεήσεις,
ἔκτεινον πᾶσιν ἡμῖν χεῖρα βοηθείας,
πρόσδεξαι τήν εὐχήν πάντων, ὡς θυμίαμα δεκτόν,
ἀναλαμβανόμενον ἐνώπιον τῆς σῆς ὑπεραγάθου βασιλείας.


ἀπό τίς εὐχές τῆς γονυκλισίας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου