Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

Ψαλμοί Μεγἀλου Ἀποδεἰπνου...

Ψαλμός 6ος

 2. ΚΥΡΙΕ, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, 
μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με. 
3. ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι ἀσθενής εἰμι· ἴασαί με, Κύριε, 
ὅτι ἐταράχθη τὰ ὀστᾶ μου, 
4. καὶ ἡ ψυχή μου ἐταράχθη σφόδρα· 
καὶ σύ, Κύριε, ἕως πότε; 
5. ἐπίστρεψον, Κύριε, ρῦσαι τὴν ψυχήν μου, 
σῶσόν με ἕνεκεν τοῦ ἐλέους σου. 
6. ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ θανάτῳ ὁ μνημονεύων σου· 
ἐν δὲ τῷ ῞ᾼδῃ τίς ἐξομολογήσεταί σοι; 
7. ἐκοπίασα ἐν τῷ στεναγμῷ μου, 
λούσω καθ᾿ ἑκάστην νύκτα τὴν κλίνην μου, 
ἐν δάκρυσί μου τὴν στρωμνήν μου βρέξω. 
8. ἐταράχθη ἀπὸ θυμοῦ ὁ ὀφθαλμός μου, 
ἐπαλαιώθην ἐν πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς μου. 
9. ἀπόστητε ἀπ᾿ ἐμοῦ πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, 
ὅτι εἰσήκουσε Κύριος τῆς φωνῆς τοῦ κλαυθμοῦ μου· 
10. ἤκουσε Κύριος τῆς δεήσεώς μου, 
Κύριος τὴν προσευχήν μου προσεδέξατο. 
11. αἰσχυνθείησαν καὶ ταραχθείησαν σφόδρα πάντες οἱ ἐχθροί μου, 
ἀποστραφείησαν καὶ καταισχυνθείησαν σφόδρα διὰ τάχους.

Μεταγραφή

 μα θυμώσεις, Κύριε, ποτέ σου μή μ' ἐλέγξεις,
μηδέ κι ἄν κάποτε ΄ργιστεῖς μή πεῖς νά μέ παιδέψεις.
3. Ἐλέησέ με, Κύριε, γιατί ΄χω ἀρρωστήσει·
γιάνε μου ὅλες τίς πληγές κι ἔχουν κακοφορμήσει,
4. καί τήν ψυχή μου πού πονεῖ καί δέν καταλαγιάζει·
ὡς πότε θά ΄μαι μισερός κι ἐσένα δέν θά γνοιάζει ;
5. Ἄσ' τό θυμό κι ἐπέστρεψε κι ἔλα νά μέ γλυτώσεις,
ἔλεος ἔχεις καί σπορπᾶς κι ἄν θές θά μέ λυτρώσεις.
6. Γιατί μετά τό θάνατο κανείς δέ σέ θυμᾶται·
στόν Ἅδη ποιός θά βρίσκεται νά σοῦ 'ξομολογᾶται ;
7. Οἱ στεναγμοί κι οἱ κόποι μου κουτσουκλισμένο μ' ἔχουν,
τήν κάθε νύχτα θά θωρεῖς τά μάτια μου πώς τρέχουν,
κι εἶναι πολλά τά δάκρυα καί τή στρωμνή μου βρέχουν.
8. Ἀπ' τό θυμό σου τόν πολύ ἐσάλεψε κι ὁ νοῦς μου·
ἐγέρασα καί δέν μπορῶ νά πολεμῶ τσ' ἐχθρούς μου.
9. Ἄς ΄ξοριστεῖτε οἱ ἄνομοι νά πᾶτε μακριά μου,
γιατί ὁ Θιός τόν σπαραγμό ἄκουσε τῆς καρδιᾶς μου·
10. Ὁ Κύριος ἐγροίκησε πάλι τή δέησή μου,
ἐδέχτηκε, ὁ Κύριος, ξανά τήν προσευχή μου,
11. Ὅλοι οἱ ἐχθροί μου ἄς ντραποῦν καί νά κατατρομάξουν,
γρήγορα νά καταστραφοῦν κι ἄτιμους ἄς τούς θάψουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου