Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ὡραιοζήλης...

Ἐπειδή ὁ βασιλεύς συχνά γυρίζωντας πρός τήν Ἁγἰαν, ἔβλεπεν αὐτήν (πού μαρτυροῦσε) ἐλπίζωντας ὅτι θέλει μεταβληθῆ ἀπό τήν πίστην τοῦ Χριστοῦ, διά τούτο, ὦ τοῦ θαύματος, ἀποβαλών τήν ὀπτικήν δύναμιν τῶν ὀφθαλμών του, ἐξαίφνης ἐτυφλώθη....
Ἀλλ' ἐπειδή ἡ Ἁγία ἐσπούδαζε να ὑπάγη πρός τόν ποθούμενον της Νυμφίον Χριστόν, ἐμήνυσεν εἰς τόν ἀσεβή βασιλέα, ὅτι ἐάν ἐσύ δέν χρίσης τούς ὀφθαλμούς σου μέ τό αἶμα τῆς ἀποτμηθησομένης κεφαλῆς μου, κατά ἄλλον τρόπον δέν θέλεις λάβης τό φῶς σου. Ὅθεν εὐθύς ἐπρόσταξε καί ἀποκεφάλισαν τήν Ἁγίαν. Εἴτα χρίσας τούς ὀφθαλμούς του μέ τό αἶμα της ὁ σιχαμερός καί ἀκάθαρτος, ἔλαβε παρευθύς τό φῶς καί ἀνέβλεψε. Ἔμεινεν ὅμως ἀχάριστος εἰς τήν εὐεργεσίαν ταύτην, μάλλον δέ ἐφθόνησεν, καί ἐπρόσταξεν ὁ ἀλητήριος νά καύσουν τό λείψανον τῆς Μάρτυρος μέ φωτίαν.....

ἀπό το συναξάρι τοῦ  Ἁγίου Νικοδήμου..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου