Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, Ἐπισκόπου Γορτύνης τῆς κατὰ Κρήτην, μαθητοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου.

ἅγιος Τίτος Ἠρακλείου 25.08.2004

Ἅγιος Τίτος, ἀρχές 6ου αἰῶνος, Γόρτυνα


Τοῦ Παύλου συνέκδημος, καί μαθητής γεγονώς, 
τήν Κρήτην κατηύγασας, 
Τίτε Ἀπόστολε, τῇ αἴγλη τῶν λόγων σου. 
Ὡς οὖν ταύτην ἐῤῥύσω, σκότους τῆς ἀσεβείας, 
οὕτω καί νῦν τούς πόθω, σέ τιμῶντας παμμάκαρ, 
ὡς ἔχων παῤῥησίαν πολλήν, 
ῥῦσαι παντός πειρασμοῦ.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου