Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

+Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, Κεφάλι....
«Ἔφριξε πᾶσα ἀκοή, τὴν ἀπόρρητον Θεοῦ συγκατάβασιν, ὅπως ὁ Ὕψιστος, ἑκὼν κατῆλθε μέχρι καὶ σώματος, Παρθενικῆς ἀπὸ γαστρός, γενόμενος ἄνθρωπος· διὸ τήν Ἄχραντον, Θεοτόκον οἱ πιστοὶ μεγαλύνομεν». 
                              
                                                                             Ζ' ὠδή ἑορτῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου