Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Κόφινας, Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ....Μέσον τῆς γῆς ὁ Κύριος, 
καὶ Θεὸς σωτηρίαν, 
διὰ Σταυροῦ εἰργάσατο, 
σαρκωθεὶς ἑκουσίως, 
εἰς ἀνακαίνισιν κόσμου· 
τάφῳ κατατεθεὶς δέ, 
τριήμερος ἐγήγερται, 
καὶ ζωῆς ἀρραβῶνα, 
τὴν ἑαυτοῦ, 
προδεικνύει ἔγερσιν.*


* Ἐξαποστειλάριον παραμονῆς τῆς Ὑψώσεως...Πολλές φορές σκέφτομαι ἄν εἶναι ἀλήθεια ὅσα ζῶ. 
Θαρρῶ πώς κρατῶ τή φωτογραφική μου μηχανή 
νά πολεμῶ τήν ὁλιγοπιστία μου.
Χρόνους πολλούς.....Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου