Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Ἀναβαθμοί...Ψαλμός 127ος

1. Μακάριοι πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, 
οἱ πορευόμενοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ. 
2. τοὺς πόνους τῶν καρπῶν σου φάγεσαι· μακάριος εἶ, καὶ καλῶς σοι ἔσται. 
3. ἡ γυνή σου ὡς ἄμπελος εὐθηνοῦσα ἐν τοῖς κλίτεσι τῆς οἰκίας σου· 
οἱ υἱοί σου ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης σου. 
4. ἰδοὺ οὕτως εὐλογηθήσεται ἄνθρωπος ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον.
 5. εὐλογήσαι σε Κύριος ἐκ Σιών, 
καὶ ἴδοις τὰ ἀγαθὰ ῾Ιερουσαλὴμ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου· 
6. καὶ ἴδοις υἱοὺς τῶν υἱῶν σου. εἰρήνη ἐπὶ τὸν ᾿Ισραήλ.

 Μεταγραφή

Καλότυχοί 'ναι, τόν Θεό, ὅσοι τόνε τιμοῦνε
πού προπατοῦν στόν δρόμο του καί τόν δοξολογοῦνε.
2. Καρπούς τῶν κόπων σου θᾶς φᾶς· εὐτυχισμένος θά ΄σαι.
3. Τοῦ φορτωμένου ἀμπελιοῦ θά μοιάζει ἡ κερά σου·
οἱ γιοί σου ὡς νιόφυτες ἐλιές γύρω στή τράπεζά σου.
4. Δές πώς θά βλοηθεῖ θνητός τόν Θιό ἁπού φοβᾶται.
5.  Ἀπ' τήν Σιών ὁ Κύριος, τήν ἅγια, ἄς σέ βλοήσει,
τά άγαθά τσ' Ἐρουσαλήμ θά τά χαρεῖς στήν ζήση·
6. Νά δεῖς ἐγγόνια ἀπό τούς γιούς· στόν Ἰσραήλ εἰρήνη.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου