Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Ἀναβαθμοί...
Ψαλμός 126ος

1. Ἐάν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, 
εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες· 
ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, 
εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων. 
2. εἰς μάτην ὑμῖν ἐστι τὸ ὀρθρίζειν, ἐγείρεσθαι μετὰ τὸ καθῆσθαι, 
οἱ ἐσθίοντες ἄρτον ὀδύνης, ὅταν δῷ τοῖς ἀγαπητοῖς αὐτοῦ ὕπνον. 
3. ἰδοὺ ἡ κληρονομία Κυρίου υἱοί, ὁ μισθὸς τοῦ καρποῦ τῆς γαστρός. 
4. ὡσεὶ βέλη ἐν χειρὶ δυνατοῦ, οὕτως οἱ υἱοὶ τῶν ἐκτετιναγμένων. 
5. μακάριος ὃς πληρώσει τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν· 
οὐ καταισχυνθήσονται, ὅταν λαλῶσι τοῖς ἐχθροῖς αὐτῶν ἐν πύλαις.

Μεταγραφή

Μάστορες κι ἄν ΄νέ κτίσουνε σπίτι καί τό στεγιάσουν,
ἄν τό στέσει ὁ Κύριος ἄδικα θά κοπιάσουν·
Ἄν δέν φυλάξει ὁ Κύριος ἀπό τσ' ἐχθρούς τήν πόλη,
μάταια ξαγρυπνᾶ φρουρός μά κι οἱ ρηγάδες ὅλοι.
2. Ἄδικα σκώνεσθε νωρίς κι ὁ κῶλος δέν καθίζει,
κόπους θά τρῶτε σάν ὁ Θιός τσ΄ ἀγαπητούς κοιμίζει.
3. Δῶρο Θεοῦ ἄς δεῖς τούς γιούς, μισθό, καρπό μιᾶς γέννας
4. Ὡς τόξο δυνατό 'ναι οἱ γιοί τῶν παραπεταμένων.
5. Ὅποιος θά κάμει τέτοιους γιούς θά εἶναι ὁ ΄φτυχισμένος·
στίς πύλες σάν μιλεῖ μ' ἐχθρούς δέν θά ΄ναι ντροπιασμένος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου