Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Αναβαθμοί...
Ψαλμός 129ος

1. Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε· 
2. Κύριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου· 
γενηθήτω τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. 
3. ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε Κύριε, τίς ὑποστήσεται; 
4. ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν. 
5. ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε, 
Κύριε, ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου. 
6. ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον απὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός· 
ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον. 
7. ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος καὶ πολλὴ παρ᾿ αὐτῷ λύτρωσις, 
8. καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν ᾿Ισραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.

Μεταγραφή 

πό τά βάθη τῆς  καρδιᾶς, Κύριε, σοῦ φωνάζω·
2. Κύριε, εὐσπλαχνίσου με σά φτάξει ἡ φωνή μου·
ἄσε τ' αὐτιά σου ἀνοιχτά κι ἄκου τή δέησή μου.
3. Σάν ἐξετάσεις κρίματα ποιός θά σταθεῖ ὀμπρός σου ;
4. Ἐσύ ΄σαι ὅμως εὔσπλαχνος κι ὁ κάθε λογισμός σου.
5. Κι ἀφοῦ ΄σαι ἔτσι σπλαχνικός βοήθεια προσμένω,
αὐτά πού μοῦ ΄ταξες ποθῶ, Κύριε, κι ἀνιμένω.
6. Μέρα καί νύχτα τήν ζωή ὁ Θιός μοῦ τήν ὁρίζει·
ὁ Ἰσραήλ στόν Κύριο παντοτινά ἐλπίζει.
7. Γιατί ΄ναι πολυέλεος γι' αὐτό θά μέ λυτρώσει,
8. Ἀπ' ὅλες τσ' ἀνομίες του τόν Ἰσραήλ θά σώσει.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου