Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Ἀναβαθμοί.....
Ψαλμός 130ος

1. Κύριε, οὐχ ὑψώθη ἡ καρδία μου, 
οὐδὲ ἐμετεωρίσθησαν οἱ ὀφθαλμοί μου, 
οὐδὲ ἐπορεύθην ἐν μεγάλοις, οὐδὲ ἐν θαυμασίοις ὑπὲρ ἐμέ. 
2. εἰ μὴ ἐταπεινοφρόνουν, ἀλλὰ ὕψωσα τὴν ψυχήν μου 
ὡς τὸ ἀπογεγαλακτισμένον ἐπὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, 
ὡς ἀνταποδώσεις ἐπὶ τὴν ψυχήν μου. 
3. ἐλπισάτω ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.

Μεταγραφή

Κύριε, δέν ὑψώθηκε ποτέ της ἡ καρδιά μου,
μηδ' ἄλλους ὑπερήφανα ἐκύταξε ἡ ματιά μου,
οὔτε μεγαλοπιάστηκα μηδέ τρανά ζητοῦσα.
2. Ἅμα δέν ἤμουν ταπεινός καί ὑψηλοφρονοῦσα,
καί δέν ἐθύμιζα μικιοῦ πού θέλει νά βυζάξει,
ν' ἀνταποδόσεις τῆς ψυχῆς καί νά τήνε κολάσεις.
3. Ἤλπιζε Ἰσραήλ στόν Κύριο, καί τώρα μά κι αἰώνια.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου