Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

Καλημέρα...Ψαλμός 45ος

2. Ὁ Θεός ἡμῶν καταφυγή καί δύναμις,
βοηθὸς ἐν θλίψεσι ταῖς εὑρούσαις ἡμᾶς σφόδρα. 
3. διὰ τοῦτο οὐ φοβηθησόμεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι τὴν γῆν
 καὶ μετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις θαλασσῶν. 
4. ἤχησαν καὶ ἐταράχθησαν τὰ ὕδατα αὐτῶν, 
ἐταράχθησαν τὰ ὄρη ἐν τῇ κραταιότητι αὐτοῦ. 
     (διάψαλμα). 
5. τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα εὐφραίνουσι τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ· 
ἡγίασε τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ ῞Υψιστος. 
6. ὁ Θεὸς ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ οὐ σαλευθήσεται· 
βοηθήσει αὐτῇ ὁ Θεὸς τὸ πρὸς πρωΐ πρωΐ. 
7. ἐταράχθησαν ἔθνη, ἔκλιναν βασιλεῖαι· 
ἔδωκε φωνὴν αὐτοῦ, ἐσαλεύθη ἡ γῆ. 
8 Κύριος τῶν δυνάμεων μεθ᾿ ἡμῶν, 
ἀντιλήπτωρ ἡμῶν ὁ Θεὸς ᾿Ιακώβ. 
(διάψαλμα). 
9. δεῦτε καὶ ἴδετε τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, 
ἃ ἔθετο τέρατα ἐπὶ τῆς γῆς. 
10. ἀνταναιρῶν πολέμους μέχρι τῶν περάτων τῆς γῆς τόξον 
συντρίψει καὶ συνθλάσει ὅπλον καὶ θυρεοὺς κατακαύσει ἐν πυρί. 
11. σχολάσατε καὶ γνῶτε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεός· 
ὑψωθήσομαι ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὑψωθήσομαι ἐν τῇ γῇ. 
12. Κύριος τῶν δυνάμεων μεθ᾿ ἡμῶν, 
ἀντιλήπτωρ ἡμῶν ὁ Θεὸς ᾿Ιακώβ.

Μεταγραφή

Θιός μας εἶναι ἡ δύναμη κι ἡ μόνη ἀπαντοχή μας,
μά στίς θλίψεις τίς πολλές αὐτόςκι ἡ συντρομή μας.
3. Γι' αὐτό δέ θά τρομάξωμε ἡ γῆς ὡς θά ταράσσει
καί τά βουνά ὡς πεταχτοῦν στ' ὠκεανοῦ τά βάθη.
μηδέ κι ἀνέ ΄τά κύματα τῆς θάλασσας βουίξουν,
κι ἀπό τή δύναμη τοῦ Θιοῦ τά ὄρη θά κουνήσουν
Διάψαλμα
5. Μέ ρυάκια καθαροῦ νεροῦ τήν πόλη του ποτίζει·
τό  σκήνωμά του ὁ Ὕψιστος τ΄ ἁγιάζει καί τ' ἀξίζει.
6. Ἀναμεσίς της ὁ Θεός γι' αὐτό δέν θά σαλέψει·
ὡς σηκωθεῖ, πρωί πρωί, βοηθό της θά τόν ἔχει.
7. Ἔθνη πολλά ταράσσουνται καί βασιλειές χαλιοῦνται·
αὐτός φωνιάζει καί ἡ γῆς σαλεύγει καί φοβοῦνται.
8. Τῶν οὐρανῶν ὁ  Κύριος πάντα θά μᾶς στηρίζει,
εἶναι ὁ Θεός τοῦ Ἰακώβ αὐτός πού μᾶς φροντίζει.
 Διάψαλμα
9. Ἐλᾶτε, δέστε τοῦ Θεοῦ τά ἔργα πού ΄χει κάμει,
ὅλα τους εἶναι θαυμαστά μέ κάλλος καί μέ νάμι.
10. Μέχρι τά πέρατα τῆς γῆς τίς ἔχθριτες θά πάψει,
τόξα συντρίβει καί σπαθιά καί φλάμπουρα θά κάψει.
11. ΄Συχάστε γιά νά μάθετε, ὅτι Θεός ἐγώ 'μαι·
στά ἔθνη θά δοξάζομαι, μά καί στή γῆ τιμῶμαι.
12. Τῶν οὐρανῶν ὁ Κύριος πάντοτε μᾶς στηρίζει
εἶναι ὁ Θεός τοῦ Ἰάκωβου αὐτός πού μᾶς φροντίζει.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου