Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Δόξα τῷ Θεῷ....

Ψαλμός 15ος

8 προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διαπαντός, 
ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν, ἵνα μὴ σαλευθῶ. 
9 διὰ τοῦτο ηὐφράνθη ἡ καρδία μου, 
καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου, 
ἔτι δὲ καὶ ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ᾿ ἐλπίδι,
10 ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην, 
οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 

Μεταγραφή 

8. Ὀμπρός μου εἶχα κι ἤβλεπα πάντα τόν Κύριό μου,
στά δεξιά μου ἤτανε στήριγμα στό πλευρό μου.
9. Γι' αὐτό καί χαίρεται ἡ καρδιά  καί ψηλοπεταρίζει,
κι ἀγάλλεται ἡ γλώσσα μου κι ὅλο ψαλμούς ψελλίζει,
ἀκόμα καί ἡ σάρκα μου ἤρχιξε νά ἐλπίζει,
10. πώς εἰς τόν Ἅδη σά βρεθῶ δέν θά μ΄ ἐγκαταλείψεις,
οὐδέ πιστό σου νά φθαρεῖ ποτές σου δέν θ΄ ἀφήσεις. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου