Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου, ὁ δρακί τήν πᾶσαν ἔχων κτίσιν
Ράκει καθάπερ βροτός σπαργανοῦται, ὁ τῆ οὐσία ἀναφής.
Θεός ἐν φάτνη ἀνακλίνεται, ὁ στερεώσας τούς οὐρανούς πάλαι κατ' ἀρχάς.
Ἐκ μαζῶν γάλα τρέφεται, ὁ ἐν τῆ ἐρήμω μάννα ὀμβρίσας τῶ λαῶ.
Μάγους προσκαλεῖται, ὁ Νυμφίος τῆς ἐκκλησίας.
Δῶρα τούτων αἴρει, ὁ Υἱός τῆς Παρθένου.
Προσκυνοῦμεν σου την Γένναν Χριστέ......


Ἤλιε Υἱέ, πῶς σε κρύψω τοῖς σπαργάνοις ;
πῶς σέ γαλουχῶ πάσης φύσεως τροφέα ;
πῶς σε χερσί κατέχω, τον κρατοῦντα τα σύμπαντα ;
πῶς σοί ἀδεῶς ἐνατενίζω, ὧ οὐ τολμᾶ ἐνατενίζειν, τα πολυόμματα ;
ἡ Ἀπειρόγαμος Χριστόν, κρατοῦσα ἐφθέγγετο.


Χριστός ἐτέχθη ἀδελφοί
Χρόνια πολλά εὐλογημένα....Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου