Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Ἀναβαθμοί...Ψαλμός 124ος

1. Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον ὡς ὄρος Σιών· 
οὐ σαλευθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα ὁ κατοικῶν ῾Ιερουσαλήμ. 
2. ὄρη κύκλῳ αὐτῆς, καὶ ὁ Κύριος κύκλῳ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. 
3. ὅτι οὐκ ἀφήσει Κύριος τὴν ράβδον τῶν ἁμαρτωλῶν ἐπὶ τὸν κλῆρον τῶν δικαίων, 
ὅπως ἂν μὴ ἐκτείνωσιν οἱ δίκαιοι ἐν ἀνομίαις χεῖρας αὐτῶν. 
4. ἀγάθυνον, Κύριε, τοῖς ἀγαθοῖς καὶ τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ· 
5. τοὺς δὲ ἐκκλίνοντας εἰς τὰς στραγγαλιὰς 
ἀπάξει Κύριος μετὰ τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν 
εἰρήνη ἐπὶ τὸν ᾿Ισραήλ.

  Μεταγραφή

Στ' ὅρος Σιών θά μοιάσουνε ὅσοι στόν Θιό ἐλπίζουν·
θά δοξασθοῦν στήν πόλη του ὅσοι θά κατοικίζουν.
2. Ὄρη τηνέ κυκλώνουνε ὅπως ὁ Θιός κυκλώνει
αὐτόν πού διάλεξε λαό κι αἰώνια τόνε σώνει.
3. Γιατί δέ ΄φήνει ὁ Κύριος ἁμαρτωλούς νά ΄ρίζουν
κληρονομιά τῶν δίκαιων  καί νά τήνε σκορπίζουν,
μπάς μέ τσ' ἀνόμους σμίξουνε καί φίλοι τους γενοῦνε.
4. Τά ἀγαθά σου, Κύριε, πιστοί σου νά χαροῦνε.
5. Ἄς τούς κολάσει ὁ Κύριος ὅλους πού ξεστρατοῦνε,
μαζί μέ τσ' ἄνομους ἄς μποῦν σά πᾶν΄ νά δικαστοῦνε.
Στόν  Ἰσραήλ, πού διάλεξες, εἰρήνη ἄς τοῦ δώσεις.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου