Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Ἀναβαθμοί...


Ψαλμός 123ος 

1.  Εἰ μή  ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν, εἰπάτω δὴ ᾿Ισραήλ· 
2.  εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν 
ἐν τῷ ἐπαναστῆναι ἀνθρώπους ἐφ᾿ ἡμᾶς, 
3. ἄρα ζῶντας ἂν κατέπιον ἡμᾶς 
ἐν τῷ ὀργισθῆναι τὸν θυμὸν αὐτῶν ἐφ᾿ ἡμᾶς· 
4. ἄρα τὸ ὕδωρ ἂν κατεπόντισεν ἡμᾶς, 
χείμαρρον διῆλθεν ἡ ψυχὴ ἡμῶν· 
5. ἄρα διῆλθεν ἡ ψυχὴ ἡμῶν τὸ ὕδωρ τὸ ἀνυπόστατον. 
6. εὐλογητὸς Κύριος, ὃς οὐκ ἔδωκεν ἡμᾶς 
εἰς θήραν τοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν. 
7. ἡ ψυχὴ ἡμῶν ὡς στρουθίον ἐρρύσθη ἐκ τῆς παγίδος τῶν θηρευόντων· 
ἡ παγὶς συνετρίβη, καὶ ἡμεῖς ἐρρύσθημεν. 
8. ἡ βοήθεια ἡμῶν ἐν ὀνόματι Κυρίου 
τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆ

Μεταγραφή

Πές το Ἰσραήλ ἄν ὁ Θεός δέν ἤτανε μαζί μας·
2. Ἄν  ὁ Θεός, ὁ Κύριος, δέν ἦταν στό πλευρό μας,
τότες πού ξεσηκώθηκαν σάν ἤφταξε ὁ λαός μας,
3. σίγουρα ὁλοζώντανους ὡς τ' ἄγρια θηρία
μ' ὀργή θά μάσε ξέσκιζαν ἀντίς γιά τιμωρία·
4. Ὡς τά χυνάμενα νερά θά ΄ρχόταν νά μᾶς πνίξουν,
ὡς τούς χειμάρρους μέ βουή νά μᾶς καταποντίσουν·
5. Στ' ἀλήθεια ἐπεράσαμε θάλασσες δίχως πάτο.
6. Εὐλογητός ὁ Κύριος, πού δέν μάσε ἔχει δώσει
κυνήγι στά ἄγρια θεριά μόνο μᾶς ἔχει σώσει.
7. Ὡς τό πουλί ξεφύγαμε ἀπ' τῶν ἐχθρῶν τά βρόχια·
μπέρδεψαν καί σωθήκαμε γι' αὐτό τοῦ λέμε βλόγια.
8. Μέ τοῦ Θεοῦ τή συντρομή ποτέ δέν θά χαθοῦμε,
γιατί ΄πλασε  τόν οὐρανό μά καί τή γῆ πού ζοῦμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου