Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Ἀναβαθμοί.....
                                    

     Ψαλμός 119ος

ΠΡΟΣ Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐκέκραξα, καὶ εἰσήκουσέ μου. 
2. Κύριε, ρῦσαι τὴν ψυχήν μου ἀπὸ χειλέων ἀδίκων καὶ ἀπὸ γλώσσης δολίας. 
3. τί δοθείη σοι καὶ τί προστεθείη σοι πρὸς γλῶσσαν δολίαν; 
4 τὰ βέλη τοῦ δυνατοῦ ἠκονημένα, σὺν τοῖς ἄνθραξι τοῖς ἐρημικοῖς. 
5. οἴμοι! ὅτι ἡ παροικία μου ἐμακρύνθη, 
κατεσκήνωσα μετὰ τῶν σκηνωμάτων Κηδάρ. 
6. πολλὰ παρῴκησεν ἡ ψυχή μου. 
7. μετὰ τῶν μισούντων τὴν εἰρήνην ἤμην εἰρηνικός· 
ὅταν ἐλάλουν αὐτοῖς, ἐπολέμουν με δωρεάν.

    Μεταγραφή

Στίς θλίψεις μου ἐφώνιαζα, τοῦ Θιοῦ, κι ἐγροίκανέ μου.
2. Νά μέ γλυτώσεις, Κύριε, σά μέ συκοφαντοῦνε,
μά κι ἀπό λόγους δόλιους οἱ γλῶσσες πού θά ποῦνε.
3. Ποιός θά σοῦ δόσει δύναμη ν' ἀντέξεις γλώσσα δόλια ;
4. Τοῦ Θιοῦ τά βέλη θά κρατᾶς, φωτιά γιά νά τούς κάψεις.
5. Ἀλίμονο, ἐμάκρυνε στά ξένα ἡ διαμονή μου,
μέ τούς σκηνίτες τῆς Κηδάρ ξόδεψα τή ζωή μου.
6. Χρόνους πολλούς στόν τόπο τους ἤμουνα ξορισμένος.
7. Εἰρήνη εἶχα στήν καρδιά μά ΄κεῖνοι τή μισοῦσαν·
κι ὅταν μιλοῦσα ἀναίτια αὐτοί μέ πολεμοῦσαν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου