Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Ἀναβαθμοί...


  Ψαλμός 120ος

1. Ἤρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη, ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου. 
2. ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 
3. μὴ δῴης εἰς σάλον τὸν πόδα σου, μηδὲ νυστάξῃ ὁ φυλάσσων σε. 
4. ἰδοὺ οὐ νυστάξει οὐδὲ ὑπνώσει ὁ φυλάσσων τὸν ᾿Ισραήλ. 
5. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπη σοι ἐπὶ χεῖρα δεξιάν σου· 
6. ἡμέρας ὁ ἥλιος οὐ συγκαύσει σε, οὐδὲ ἡ σελήνη τὴν νύκτα. 
7. Κύριος φυλάξει σε ἀπὸ παντὸς κακοῦ, φυλάξει τὴν ψυχήν σου ὁ Κύριος. 
8. Κύριος φυλάξει τὴν εἴσοδόν σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.


                                                                                                                          Μεταγραφή

Τά μάτια μου ἐσήκωνα στά ὄρη καί κοιτοῦσα,
ἀπ' ὅπου κι ἡ βοήθεια θά φτάξει, πού ποθοῦσα.
2. Ἀπ' τόν Θεό ἡ συντρομή θά ρθεῖ πού περιμένω,
τοῦ πλάστη γῆς καί οὐρανοῦ κι ὅτι ἀλλονοῦ προσμένω.
3. Δέν θά νυστάξει ὁ Θεός τόν πόδα σάν φυλάξεις.
4. Τοῦ Ἰσραήλ ὁ φύλακας, δές το, δέν θά νυστάξει.
5. Ὁ Κύριος θά σέ φυλᾶ καί σκιάζει τή δεξά σου·
6. Δέν θά σέ κάψει ἥλιου φῶς μηδέ φεγγάρι νύχτα.
7. Ἀπ' ὅλα τά κακά  ὁ Θιός, πάντα θά σέ φυλάσσει,
θά σέ φροντίζει ὁ Κύριος κακοχρονιά σά φτάξει.
8. Θά σέ φυλάξει ὁ Κύριος ἤ μπαίνεις ἤ μισεύγεις,
κάθε  στιγμή ὥστε νά ζεῖς πού θά τόνε λατρεύεις.


Σημ. Ὁ κ. Γ. Πανταγάκης, αἰωνία του ἡ μνήμη, εἶχε στό ντουλαπάκι τοῦ τρακτέρ πού ὁδηγοῦσε ἐτοῦτον τόν στίχο καί τόν βρῆκε γραμμένον ὁ γιός του ὁ Παῦλος ἀφοῦ κοιμήθηκε...

Τά θάρρη ἁπού ΄χει στόν Θεό ποτέ του δέν θά χάσει
γίνεται ἡ θάλασσα στεργιά καί δρόμος νά περάσει..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου