Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Ἀκολουθία Ἁγίου Ἐλαίου, ἅγιος Ματθαῖος Σιναϊτῶν....


Γένοιτο, Κύριε, τό ἔλαιον τοῦτο, 
ἔλαιον ἀγαλλιάσεως,
ἔλαιον ἁγιασμοῦ, 
ἔνδυμα βασιλικόν, 
θώραξ δυνάμεως, 
πάσης διαβολικῆς ἐνεργείας ἀποτρόπαιον, 
σφραγίς ἀνεπιβούλευτος, 
ἀγαλλίαμα καρδίας, 
εὐφροσύνη αἰώνιος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου